د افغانانو لپاره د فرهنګى او مشورتى مرکز

یاد مرکز د برلین د سنا مجلس له طرفه مالی حمایه او مرسته ورسره کیىږى. دمونږ هدف او مرام د خلكو لپاره سلا مشوره ورکول د فرهنګي چاري پر مخ بېول او افغان کډوالو سره یو ځاى پاتیکیدل ده . د مونږ لومړى هدف د خلکو لپاره مشوره ورکول او د فرهنګى برنامو ترتيب او افغانان په برلین کی بلدولو او د المانى ژبې صنفونو ارایه کولو سخه عبارت ده. د دى سربېره دوه منظمي نورى برنامى هم لرو څه افغان کډوال وکولى شى په افغانستان کى خپل خپلوانو او دوستانو سره ارتباط ټىنګ کرى او د ښځى ناستو داىرول او هغوى ته په چارو کى مشوره او سلا ورکولو سخه عبارت ده .

کمکی الفبا کورسونه ددی

مرکز په پرانیستلو سره مونږ د سواد اموزی کورسونه وړاندی کوو د درسی موادومحتوا او د ژبی زدکړه ډیر په ساده او روان ډول سره په نظر کی نیول شوی دی. او په دی صنفونو کی تدریسی ژبی دری دی چی ګډون کونکی په دغه کورسونو کی په یو وخت د المانی ژبی زدکړی ترسنګ د دری ژبی لیکل او لوستل هم زده کوی. چی خپلی دویم ژبی یعنی المانی ژبی زدکړی لپاره ګټور تمامیږی.

حقوقی او اجتعماعی چارو کی مشوره ورکوی

 

دو شنبه

10:00 - 13:00

 

 پنج شنبه

10:00 - 13:00

14:00 - 17:00

دښځو جلسی

د ۲۰۱۷ کال د مارچ په میاشت کی د یار په دفتر کی دایریږی . ددغه ګروپ د رامنځته کیدو د ښځو سره ملاقات او د هغوی د ستونزو سخه ځان خبرول او د هغوی په مختلفو مشکلاتو او موضوعاتو بانی بحث کول او د هغی په اړه خبری اتری او ورته مناسب لارښونی کول دی دماشومانو تعلیم او تربیه دموکراتیک ټولنی سره بلدتیا او د ښځو حقوق دا ټول هغه موضوعات دی چی په خبروترو او مباحثو کی لمړیتوب لری.

Wir zählen auf Eure Unterstützung in den sozialen Netzwerken.

2018 © Yaar - Bildung, Kultur, Begegnung e.V.

Impressum & Datenschutz